سرامیک باستان سایز ۲۵*۲۵

استون آبی استون2525 آوا آبی2525

 

استون آبی                                                                    استون قرمز                                                                      آوا صورتی

————————————————————————————————————————————————————————————

 

آوازه رستیک2525  سنگریزه آبی سنگریزه قرمز

 

آوازه رستیک                                                                 سنگریزه آبی                                                                    سنگریزه آبی

————————————————————————————————————————————————————————————

نگین کرم2525

نگین کرم